Най-нови публикации

ПОЕМАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ ПО ДЕЙСТВАЩОТО ПРАВО

 В българското право има различни правни способи за придобиване на право на собственост върху дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност (по-надолу ООД). Поемането на дружествени дялове е един от тях. Настоящата статия има за цел да направи кратък анализ …

Решение на ЕС по дело C‑415/11 (Mohamed Aziz срещу Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa))

Банките нямат право във всеки случай по своя преценка да продават ипотекирани имоти на свои неплатежоспособни клиенти при забава в плащанията им по кредита за определен период от време от действието му. Това се забранява в случаите, когато до продажбата …

Приложимост на чл. 175 от ЗЗД във връзка със заличаване на възбрани върху недвижим имот след извършена публична продан по реда на ГПК

Настоящата има за цел да постави акцент върху един важен практически аспект във връзка с определяне на основанието и реда за заличаване на вписаните възбрани върху недвижим имот, следващи по време първата ипотека, обезпечаваща вземането, по което е осъществена публична …

Колизия между правото на избор на лечение (и отказ от такова) и наличните алгоритми на клинични пътеки в Приложение № 16 от НРД за медицински дейности за 2012г. (автор: адвокат Мария Шаркова)

Законът за здравето (чл. 88, ал. 2) урежда правото на избор на лечение на всеки пациент.  Това означава, че лекарят е длъжен да предостави в подходящ обем и форма и на разбираем език, информация за диагнозата, характера на заболяването, целите …